กระทู้เลขที่ " . $rows['qid'] . " วันที่ " . $rows['qdate'] . " โดย " . user_name($rows['userid']) . ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($rows['picsize'] > 0) { echo ""; }; echo "
"; echo "กระทู้เลขที่ " . $rows['qid'] . " วันที่ " . $rows['qdate'] . " โดย " . user_name($rows['userid']) . ""; echo "
"; echo "
" . $rows['qtitle'] ; echo "

" . $rows['qtext'] . "
"; $sql = "select aid,userid,adate,atext,ipaddress,picsize from answers where qid = '$qid' order by aid "; $res = mysql_query($sql); while ($rows = mysql_fetch_array($res)) { echo "

"; // echo "

ความคิดเห็นเลขที่ " . $rows['aid'] . " วันที่ " . $rows['adate'] . " โดย " . user_name($rows['userid']) . "

"; echo ""; echo ""; echo ""; if ($rows['picsize'] > 0) { echo ""; }; echo "
"; echo "ความคิดเห็นเลขที่ " . $rows['aid'] . " วันที่ " . $rows['adate'] . " โดย " . user_name($rows['userid']) . "

" . $rows['atext'] . "
"; } $userdate = date('Ymd'); $usertime = date('His'); $userip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $sql = "insert into questions_view values($qid,'$userip','$userdate','$usertime') "; $res = mysql_query($sql); mysql_close($link); ?>

แสดงความคิดเห็น

ชื่อคุณ
รายละเอียด
ภาพประกอบ
(*.jpg,*.gif
ไม่เกิน 512kb)
'; ?>