การเข้าใช้โปรแกรม        

ที่ address bar ของ internet browser (แนะนำให้ใช้ Chrome) พิมพ์

office.bp-server.com

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login ดังนี้

  1. ป้อนรหัสกิจการ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
  2. ถ้าต้องการให้โปรแกรมจำข้อมูลการ Login เพื่อจะไม่ได้ต้องป้อน ในการเข้าโปรแกรมครั้งต่อไป ให้คลิก ถูกที่หน้าข้อความ จำรหัสผ่าน
  3. คลิกปุ่ม เข้าระบบ

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอหลัก ดังรูปถัดไป

  1. ข้อความต้อนรับ จะแสดงประวัติการเข้าระบบครั้งล่าสุด และ วันที่หมดอายุการใช้โปรแกรม
  2. คลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าไปใช้งานในหน้าจอที่ต้องการ
  3. แถบเมนู เพื่อใช้เข้าถึงหน้าจอทั้งหมดของโปรแกรม
  4. กรณีที่อยู่หน้าจออื่น แล้วต้องการกลับมาที่หน้าจอหลักนี้ ให้ คลิกที่ รหัสกิจการ บนแถบเมนู

บนแถบเมนู โปรแกรมจะแสดงกลุ่มของเมนู ซึ่งมี 8 กลุ่มดังนี้

แฟ้ม

ประกอบด้วยเมนูที่ใช้ในการตั้งรหัสข้อมูลต่างๆ เช่น รหัสสินค้า รหัสคู่ค้า รหัสพนักงาน

ซื้อ

กลุ่มเมนูระบบซื้อ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ซื้อสด ซื้อเชื่อ รับวางบิล จ่ายชำระหนี้

ขาย

กลุ่มเมนูระบบขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ขายสด ขายเชื่อ วางบิล รับชำระหนี้

สต๊อก

กลุ่มเมนูระบบสต๊อก เช่น รับสินค้า จ่ายสินค้า โอนย้ายที่เก็บ

การเงิน

กลุ่มเมนูระบบการเงิน เช่น โอนเงิน ผ่านเช็ค ชำระหนี้บัตรเครดิต

บัญชี

กลุ่มเมนูระบบบัญชีแยกประเภท เช่น การกำหนดผังบัญชี การผูกรหัสบัญชีกับระบบต่างๆ

สินทรัพย์

เป็นเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ประวัติการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการคำนวณค่าเสื่อม

ระบบ

เป็นเมนูสำหรับตั้งค่าเอกสาร  การกำหนดสิทธิการใช้โปรแกรม การนำเข้าข้อมูล และการตรวจสอบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการลงบัญชี