ราคาสินค้าและบริการ

รายการ ราคาสินค้า เพิ่มเครื่อง Onsite 1 Onsite 2
BP GL 3.0 โปรแกรมบัญชีแยกประเภท 5,500 2,500 3,000 5,000
BP POS 6.0 โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน 8,500 2,500 3,000 5,000
BP Restaurant 6.0 โปรแกรมระบบร้านอาหาร 8,500 2,500 3,000 5,000
BP Stock 5.0 โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง 10,000 2,500 3,000 5,000
BP Stock 5.0 E โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง [2ภาษา ไทย-อังกฤษ] 15,000 2,500 3,000 5,000
BP Office 6.0 ระบบซื้อขายเจ้าหนี้ลูกหนี้สต๊อก 16,000 2,500 5,000 10,000
รับพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและเวปแอปพลิเคชั่น โปรดติดต่อ
รับวางระบบและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรดติดต่อ

รายละเอียด

ราคาสินค้า ราคาโปรแกรมสามารถติดตั้งได้ 2 เครื่อง
เพิ่มเครื่อง เพิ่มเครื่องใช้งานในนามบริษัทเดิม
Onsite 1 ค่าติดตั้งและสอนการใช้งาน
Onsite 2 ค่าติดตั้ง สอนการใช้งาน และเตรียมข้อมูลหลัก พร้อมใช้งานจริง