BP Office Online

โปรแกรมบัญชี ในงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานผ่าน Internet Browser ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน ราคาเริ่มต้น ปีละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

ระบบซื้อ
 • จัดทำใบขอซื้อ
 • ขออนุมัติใบขอซื้อแจ้งทางอีเมล์
 • จัดทำใบสั่งซื้อ
 • ขออนุมัติใบสั่งซื้อแจ้งทางอีเมล์
 • ส่งออกใบสั่งซื้อเป็นไฟล์ pdf พร้อมลายเซ็น
 • บันทึกซื้อสด พิมพ์ใบสำคัญจ่าย พิมพ์หัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกซื้อเชื่อ พิมพ์ใบขออนุมัติจ่าย พิมพ์หัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกรับวางบิล พิมพ์ใบรับวางบิล
 • บันทึกจ่ายชำระหนี้ พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อรายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานอายุเจ้าหนี้
 • รายงานสถานะเจ้าหนี้
 • หน้าจอซื้อเข้าแบบเร็ว ทัชสกรีน สแกนบาร์โค้ด
ระบบขาย
 • จัดทำใบเสนอราคา แสดงรูปสินค้าได้
 • ขออนุมัติใบเสนอแจ้งทางอีเมล์
 • ส่งออกใบเสนอราคาเป็นไฟล์ pdf พร้อมลายเซ็น
 • จัดทำใบสั่งขาย
 • ขออนุมัติใบสั่งขายแจ้งทางอีเมล์
 • บันทึกขายสด พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • บันทึกซื้อเชื่อ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
 • บันทึกวางบิล พิมพ์ใบวางบิล
 • บันทึกรับชำระหนี้ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กำหนดให้แสดง รหัสและชื่อสินค้าของลูกค้าได้
 • กำหนดรูปแบบการพิมพ์ฉลาก QR ติดกล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้ลูกค้า Scan ได้
 • ระบุขนาดบรรจุ (Pack Size) เพื่อคำนวณจำนวนกล่องตอนพิมพ์ฉลาก QR ได้
 • รายงานวิเคราะห์การขายรายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานอายุลูกหนี้
 • รายงานสถานะลูกหนี้
 • หน้าจอ pos ทัชสกรีน สแกนบาร์โค้ด
ระบบสต๊อก
 • รับสินค้าเข้าอื่น
 • จ่ายสินค้าอื่น
 • โอนย้ายที่เก็บสินค้า
 • คำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย
 • รายงานรายละเอียดการรับจ่ายสินค้า
 • รายงานสรุปการรับจ่ายสินค้า
 • รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้า
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้า
 • รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุด
 • รายงานสินค้าถึงจุดสูงสุด
 • รายงานรายละเอียดต้นทุนสินค้า
 • รายงานสรุปต้นทุนสินค้า
ระบบการเงิน
 • โอนย้ายเงิน (ฝาก ถอน โอน)
 • ผ่านเช็ครับ
 • ผ่านเช็คจ่าย
 • ผ่านบัตรเครดิตรับ
 • ผ่านบัตรเครดิตจ่าย
ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
 • บันทึกใบสำคัญ
 • รายงานการบันทึกบัญชี
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานงบทดลอง
 • รายงานงบดุล
 • รายงานงบกำไรขาดทุน
 • รายงานวิเคราะห์บัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • รายงานวิเคราะห์บัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายรายปี
ระบบสินทรัพย์
 • ประเภทสินทรัพย์
 • กลุ่มสินทรัพย์
 • ยี่ห้อสินทรัพย์
 • ที่ตั้งสินทรัพย์
 • รูปสินทรัพย์
 • ประวัติการใช้สินทรัพย์
 • ประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์
 • คำนวณค่าเสื่อมราคา
อื่นๆ
 • ใช้งานได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน
 • ไม่จำกัดจำนวน user ใช้งาน
 • รายงานทุกตัวส่งออกมาทำต่อใน excel ได้
 • ปรับรูปแบบเอกสารต่างๆให้ตรงตามต้องการได้ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • นำเข้าข้อมูลรหัสสินค้า รหัสคู่ค้า และอื่นๆ จากไฟล์ excel ได้
 • ใช้งานบน server cloud คุณภาพสูง ระบบไม่ล่ม backup ข้อมูลทุกวัน
 • สอบถามการใช้งาน ดูแลระบบ ตลอดอายุการใช้งาน
 • อัพเดดโปรแกรมฟรี ตลอดอายุการใช้งาน